Δίκτυα Επαναληπτικές Ασκήσεις

Matching exercise

  
Match the items on the right to the items on the left.
Κόμβοι που μεταφέρουν την πληροφορία, αλλά ούτε την παράγουν ούτε την καταναλώνουν
Διαμερισμός πόρων
Η πληροφορία μεταφέρεται και αποθηκεύεται με την μορφή Bits
Κόμβοι που παράγουν ή καταναλώνουν την πληροφορία, που μεταφέρεται στο δίκτυο
Τηλεφωνικό δίκτυο
Στην ασύγχρονη υπηρεσία επικοινωνίας, η σειρά από Bits διαιρείται σε
Υπηρεσία χωρίς σύνδεση
Μεταγωγή
Πολυπλεξία
Οι τρείς φάσεις της μεταγωγής κυκλώματος
Το πιο γνωστό παράδειγμα μεταγωγής κυκλώματος είναι:
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της τηλεφωνικής επικοινωνίας είναι:
Η σύγκλιση των επικοινωνιών με την πληροφορική,
Τερματικοί κόμβοι μπορεί να είναι:
Στην υπηρεσία με σύνδεση