Αρχιτεκτονική δικτύου-Πρωτόκολλο OSI

Συμπληρώστε τα κενά αφού μελετήσετε τις ενότητες 1.7 έως 1.9

Συμπληρώστε τα κενά με ελληνικούς χαρακτήρες.
Μετά πατήστε "Check" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας.
Με το κουμπί "Hint" μπορείτε να βάλετε ένα γράμμα για βοήθεια.
Με το κουμπί "[?]" πάρτε μια βοήθεια.
Καλή επιτυχία....
Η αρχιτεκτονική του , καθορίζει το ρόλο του υλικού και του λογισμικού στην διεργασία της επικοινωνίας μεταξύ τους, τα πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθούνται. Για να γίνει πιο εύκολη η σχεδίαση του δικτύου, χρησιμοποιούνται , που ονομάζονται στρώματα ή layers ή επίπεδα levels. Ο αριθμός των επιπέδων, τα ονόματα, η λειτουργία και το περιεχόμενο διαφέρουν από αρχιτεκτονική σε αρχιτεκτονική. Ο σκοπός που κάθε επιπέδου είναι να προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες στα .
Πρωτόκολλο είναι σύνολο που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ των .
Το πρωτόκολλο OSI (Open Systems Interconnection) είναι ένα πρωτόκολλο αναφοράς, επιπέδων. Το χαμηλότερο επίπεδο είναι το επίπεδο και το υψηλότερο είναι το επίπεδο . Είναι πιστοποιημένο από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης , που έχει πάρει την ονομασία του από την ελληνική λέξη .
Το πρωτόκολλο OSI, εξασφαλίζει την διαλειτουργικότητα μεταξύ των συσκευών διαφορετικών κατασκευαστών. Υποστηρίζει τα συστήματα όπως αναφέρει και το όνομά του.
Τα τοπικά δίκτυα LAN (Local Area Network) είναι δίκτυα περιορισμένης εμβέλειας, όπως σε ένα σχολείο, μια υπηρεσία, στα πανεπιστήμια, σε εταιρείες ή οργανισμούς. Το σχολικό μας εργασήριο είναι ένα .
Τα δίκτυα ευρείας περιοχής WAN (Wide Area Network), καλύπτουν εκτεταμένες γεωγραφικά περιοχές, όπως μια πόλη, ή πόλεις μεταξύ κρατών. Το δίκτυο του Δήμου Μεσολογγίου, αποτελεί ένα .